Egen planteavl giver stabilitet

Pig

Jordbrug

Avlscenter Trekanten driver et jordbrug på 1200 hektar jord af god bonitet i lokalområdet nær sine besætninger. Fra marken hentes gode høstudbytter i hvede, byg, raps og frøgræs. Hele høsten af hvede og byg indgår i det hjemmeblandede foder, som anvendes til ACT´s avlsgrise. Der er store krav til kvaliteten af kornet, idet godt foderkorn påvirker grisenes produktivitet i positiv retning.

Ny teknologi mindsker forbrug af ressourcer

Moderne dyrkningsteknologi finder hurtigt plads i markdriften. Indførsel af GPS-styrede redskaber har åbnet helt nye muligheder for præcision i planteavlen. Ved hjælp af netop GPS-styring og præcisionsredskaber graduerer vi tildelingen af næringsstoffer og plantebeskyttelse. Det betyder, at hjælpestofferne udnyttes maksimalt samtidig med at høstudbyttet optimeres. Jordprøver udtages hvert år, og analyseresultaterne anvendes til for eksempel at vise om jorden mangler kalk.

Markdrift hos Avlscenter Trekanten

Hos ACT har vi opbevaringskapacitet til alt det korn, vi høster. Vi sikrer kornets kvalitet ved at have tilstrækkelig tørringskapacitet, så vi i våde høstsæsoner ikke risikerer problemer med opbevaringen. Vi har forskellig opbevaringskapacitet til korn på vores gårde, så det er også markfolkenes ansvar at flytte korn mellem de enkelte besætninger.

ACT_jordbrug-07
ACT_jordbrug-05
avlscenter-09

Kompetent og erfaren medarbejderstab

I marksæsonen er der otte personer som direkte eller indirekte er beskæftiget med markdriften. Seks af vore folk kører i marken og de bakkes op af en værkstedsmand og en tømrer. I højsæsonen kan der være meget travlt og nogle af maskinerne kører næsten i døgndrift for at sikre høsten. Uden vores erfarne og kompetente markfolk ville det ikke være muligt at have så stabile udbytter i planteavlen, som vi har. I vintersæsonen hvor aktiviteterne i marken står stille, aflaster markfolkene staldmedarbejderne med diverse opgaver.

Udbringning af gylle

Gyllen, som grisene producerer, indeholder værdifulde næringsstoffer for planterne. Gyllen opbevares i beholdere ved vores besætninger og i decentrale beholdere placeret på vores marker. Vi kører selv al vores gylle ud med eget udstyr, som sikrer en høj udnyttelse af gyllens næringsstoffer. Det betyder også, at vi selv kan bestemme, hvor og hvornår vi kører. Vi vil ydermere undgå, at udefra kommende maskiner håndterer vores gylle, da der kan være en potentiel smitterisiko for vores grise.

Informerer altid om gyllekørsel

Før enhver udkørsel af gylle adviserer vi på sociale medier de naboer, der kan blive påvirket af gylleudbringningen. Langt størstedelen af kørslen med gylle finder sted i forårssæsonen. Af nabohensyn kører vi ikke med gylle på helligdage, ved konfirmationer og lignende. I vintersæsonen kører vi en del intern transport af gylle, når vi flytter gylle fra vores gårdnære beholdere til de beholdere, der ligger på markerne.

Vi støtter Ukraine og dets borgere

Situationen i Ukraine forværres time for time og krigen er eskaleret til hele landet. Situationen i Ukraine og de forfærdelige billeder fra krigen påvirker os alle, og vi har flere medarbejdere og bekendte der er direkte berørt.

Vi er alle dybt berørt af Ruslands invasion i Ukraine, og det er vigtigere end nogensinde før, at vi viser, at vi står sammen og støtter Ukraine og dets befolkning.